Các Lời nguyện Tín hữu cầu cho Sự sống

24/Jun/2022 Nhân phán quyết hôm nay của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ liên hệ đến sự sống và việc phá thai, sau đây là một

vài lời nguyện có thể được dùng trong các Thánh lễ (lời nguyện cho mọi người). Các lời nguyện dựa trên Tuyên

bố của các Giám mục Tiểu bang California vào đầu năm 2022, và của tài liệu về sự sống của Hội đồng Giám

mục Hoa Kỳ. Các cộng đoàn có thể dùng một hay hai lời nguyện trong mỗi Thánh lễ, hoặc mỗi tuần chỉ dùng

một lời nguyện.


1) Cầu cho Giáo hội: Chớ gì chúng ta quyết tâm đồng hành với các bà mẹ mang thai, các gia đình có nhu cầu,

và cổ võ lòng tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của mọi người, ngay từ các trẻ em chưa chào đời.

Chúng ta nguyện xin Chúa.

2) Cầu cho đất nước Hoa Kỳ: Xin Thiên Chúa đưa mọi người lại gần nhau, tôn trọng nhau hơn, và cùng nhau

chăm lo cho sự sống con người trong mọi giai đoạn, khi mạnh khoẻ cũng như khi đau yếu, trong bất cứ

hoàn cảnh nào.

Chúng ta nguyện xin Chúa.

3) Cầu cho những ai làm việc trong các trung tâm phục vụ phụ nữ mang thai: Xin cho họ được sự nâng đỡ cần

thiết khi phục vụ các phụ nữ và gia đình, đặc biệt những ai gặp nhiều khó khăn.

Chúng ta nguyện xin Chúa.

4) Cầu cho xứ đạo chúng ta: Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng đồng hành với những phụ nữ mang thai,

các trẻ em và gia đình gặp nhiều khó khăn, công bố phẩm giá của mỗi con người qua lời nói và việc làm.

Chúng ta nguyện xin Chúa.

Các lời nguyện tiếng Anh

1) For the Church: that we may be committed to accompanying mothers and families in need, and promoting

a culture of life, a respect for the inherent dignity of every person, born and unborn, we pray…

2) For our nation: that God may unite us in respect for each other, and help us work together to care for all

human life at every stage, in sickness and in health, even in the most difficult of circumstances, we pray…

3) For those who work in life-affirming pregnancy shelters, centers, and clinics: that they may be sustained in

their service to women and families in need, especially the most vulnerable, we pray…

4) For our parish: that we may be ready to walk with the most vulnerable women, children, and families in our

community or elsewhere, proclaiming the dignity of every human life through word and action, we pray…