THĂNG BẰNG
Ảnh của Tấn Đạt

Thăng bằng đứng giữa trời cao
Thiên nhiên huyền diệu người sao sánh bằng
(bt)