TUỔI THANH XUÂN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Đời người đẹp nhất, tuổi thanh xuân
Ai cũng có, một thời đẹp nhất
Hạnh phúc của đời người… được,mất
Chi phối nhiều, bởi tuổi thanh xuân
(Trích thơ của Đinh Thị Hiển)