HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ
Ảnh của Lê Trị
Đâu cần chất chứa nhà kho
Chúa ban lương thực ấm no hằng ngày.
(bt)