Trích Pháp Lệnh Tôn Giáo: Điều 26 của Pháp Lệnh Tôn Giáo năm 1994 của Nhà Nước Việt Nam ghi rõ :

"Tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó."

Đã đến lúc Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam phải hiểu rằng việc trao trả lại các cơ sở tôn giáo mà họ đã tịch thu trái phép trước đây là một điều tất nhiên, hợp lẽ phải, "phù hợp với đà tiến bộ của nhân loại". Ngồi vào vị trí thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc, gia nhập tổ chức thương mại thế giới. ..tất cả đó cho Chính Phủ Cộng Sản Việt Nam hiểu rằng một tư cách đàn áp, chiếm đoạt và gian xảo sẽ không có chổ đứng trên chính trường quốc tế. Chính phủ Cộng Sản Việt Nam hãy học biết tôn trọng công lý, lẽ phải và nhân quyền. Diều đó biểu lộ một chính phủ có văn hóa, văn minh và nhận thức lý trí.

Chính quyền Cộng Sản VN không có lý do gì để bám lấy Tòa Khâm Sứ nữa. Họ đã không biết bảo toàn Tòa Khâm Sứ, nhưng càng ngày cảng để cho vùng đất này như không có người ở, dùng Tòa Khâm Sứ vào những công việc kinh doanh cá nhân, phá hoại hình ảnh của chính quyền VN trên chính trường quốc tế. Tại sao chính phủ Việt Nam không đi "bám lấy" Trường Sa và Hoàng Sa là nhiệm vụ cấp thiết bây giờ của họ, nhưng lại đi khư khư bám lấy Tòa Khâm Sứ này ? Điều đó chứng tỏ thái độ thù nghịch với các tôn giáo nói chung và Công Giáo nói riêng vẫn còn ám ảnh những người Cộng Sản. Họ chỉ muôn các tôn giáo xây dựng đất nước, còn bản thân họ thì không biết xây dựng. Họ chỉ biết đặt quyền lợi đảng phái và ý thức hệ lên trên lợi ích của đất nước.

Chính nghĩa sẽ chiến thắng ! Đấu tranh đòi công lý, đòi lại Tòa Khâm Sứ là việc làm chính nghĩa. Chính nghĩa này được củng cố bởi niềm tin nữa thì không ai có thể đe dọa được người Công Giáo Việt Nam. Tòa Khâm Sứ là tài sản của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, bây giờ HĐGMVN có nhu cầu, việc hoàn trả lại là chuyện bình thường. Xin chính phủ VN đừng vì chút sỉ diện quyền lực mà sa lầy