Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

Đó là lời Chúa