Mở đầu tháng hoa, Thứ Ba 3/3/2022. Legio Mariae dâng hoa cộng đoàn.

Thứ Năm đầu tháng 5/5/22.. Hội Mân Côi Vinh Sơn Liêm dâng hoa cộng đoàn.

Thứ Sáu đầu tháng 6/5/22. Đội dâng hao Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm dâng hoa.

Thứ Bảy đầu tháng 7/5/22. Đội dâng hoa của Ca đoàn Vô Nhiễm dâng hoa

Chúa Nhật 8/5/22. Đội dâng hoa của Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm Dâng hoa.

Mời xem hình