SỐNG VUI KHOẺ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Những ai yêu mến thiên nhiên
Sống vui, sức khoẻ, tâm yên nhẹ nhàng
(nđc)