Chúa Nhật LỄ LÁ

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Giê-su thẳng tiến vào thành

Lời hô vang dậy: chúc danh Vua Trời

Vinh quang hiển trị muôn đời

Bình an trên cõi tầng trời cao xa

(Trích thơ của Cát Trắng, FMI.)