AVE MARIA
Ảnh của Đặng Đức Cương

Tấu lạy Bà. Bà rất nhiều phép lạ
Ngọc như Ý vô tri còn biết cả
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)