Theo trang mạng chính thức của Tòa Thánh, lúc 13 giờ ngày 13 tháng 6, Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Greg Burke, đã tường trình về phiên họp thứ 25 của Hội Đồng Hồng Y với Đức Thánh Cha Phanxicô.Hội đồng này họp trong ba ngày từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 6, với sự hiện diện của “mọi thành viên... trừ Đức Hồng Y George Pell”. Đức Phanxicô không tham dự buổi họp sáng thứ Tư, 13 tháng 6, lý do: triều kiến chung.

Ông Burke cho hay: đa số công việc của Hội Đồng dành cho việc xem xét bản dự thảo của Tân Tông Hiến về Giáo Triều Rôma, tạm thời có tên là Praedicare Evangelium (Rao Giảng Tin Mừng). Hội Đồng Hồng Y đã soạn thảo một bản văn đầu tiên để đệ trình Đức Giáo Hoàng cứu xét các điểm nào ngài cho là thuận lợi, hữu ích và cần thiết.

Hội Đồng đã cân nhắc những phần nào của cuộc cải tổ Giáo Triều đang diễn tiến đã được thi hành ra sao, phù hợp với nguyên tắc tiệm tiến, trong 5 năm làm việc vừa qua.

Đức Cha Brian Ferme, Tổng Thư Ký của Hội Đồng Kinh Tế, trình bầy việc cải tổ cơ cấu tài chánh và tổ chức của Tòa Thánh và của Thị Quốc Vatican (Governorate). Ngoài ra, sau khi minh họa các mục tiêu và nguyên tắc căn bản, trong đó, có việc tránh phí phạm, cổ vũ sự minh bạch, bảo đảm việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc kế toán, tuân thủ nguyên tắc kiểm soát đôi (dual checking) và các tiêu chuẩn quốc tế, Đức Cha Ferme trình bầy các kết quả tích cực sau đây:

- thủ tục đồng nhất để soạn thảo các ngân sách và bản cân bằng cuối cùng;
- lưu ý nhiều hơn tới các chi phí;
- hợp tác và hiểu biết nhiều hơn cuộc cải tổ tài chánh;
- tiệm tiến thay đổi não trạng liên quan đến sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm (accountability).

Cuối cùng, Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., cập nhật việc làm của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo Vệ Các Vị Thành Niên.