(EWTN News/CNA) Washington D.C. Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã ca ngợi chính quyền qua việc tái xác nhận bảo vệ quyền tự do tôn giáo qua 20 nguyên tắc về tự do tôn giáo được Bộ Trưởng Tư pháp công bố, gởi cho cơ quan, ban nghành của chính quyền và cũng như các bộ để thi hành.

Đức Tổng Giám Mục William E. Lori của Baltimore, Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do tôn Giáo đã công bố rằng những chỉ thị của Bộ Tư Pháp tái khẳng định luật bảo vệ tự do tôn giáo cho các tôn giáo quyền hành đạo theo niềm tin tôn giáo của mình.

“Chỉ thị này cũng tái khẳng định rằng chính quyền không bao giờ được loại trừ các tổ chức tôn giáo ra khỏi việc cạnh tranh bình đẳng trong các lãnh vực tài trợ hay hợp đồng của chính quyền, và các cơ sở tôn giáo cũng không bao giờ bị bắt buộc phải thay đổi đặc tính của tôn giáo mình để có thể tham gia vào những chương trình trên.”

“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao việc làm sáng tỏ những vấn đề này của Bộ Trưởng Tư Pháp nhằm bảo vệ quyền tự của các tôn giáo trong việc phục vụ những người nghèo, bao gồm những người vô gia cư, di dân, người tỵ nạn và các học sinh học tại các trường Công Giáo.”

“Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ là Jeff Sessions đã đưa ra chỉ thị này vào ngày 06 tháng Mười sau khi một pháp lệnh được ban hành đòi hỏi có “hướng dẫn giải thích về quyền bảo vệ tự do tôn giáo theo luật liên bang.” Tài liệu này nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ và chỉ ra tầm quan trọng của tự do tôn giáo trong nước, cũng như những luật hiện nay và những luật trước đây nhằm bảo vệ quyền căn bản của con người.

Trong bản ghi nhớ, tài liệu này ghi nhận rằng quyền tự do tôn giáo “không chỉ là quyền cho người có đức tin hay thực hành tôn giáo tại một nơi thánh thiêng, nhưng cũng bao gồm sự tuân giữ và thực hành tôn giáo.” Bản chỉ thị cũng tái khằng định một cách rộng lớn hơn thế nào là quyền tự do tôn giáo mà quyền ấy đã bị ép buộc bởi chính quyền Obama trước đây nhằm cố ý giới hạn ý nghĩa của cụm từ “quyền tự do thờ phượng.”

Giuse Thẩm Nguyễn