ĐÀNG THÁNH GÍA
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Vác theo tội lỗi của nhân sinh
Mệt mỏi không than cố sức mình
Thập giá kéo lê dù muốn ngã
Thân Người chao đảo chăng kêu xin
(KD)