31. Người không thực hành suy niệm thì không thể hoàn thành đức hạnh của họ.

(Thánh Aloisius Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info