CÓ ĐÔI
Ảnh của Đặng Đức Cương
Đến như hoa lá cũng cần có nhau…
(bt)