VẼ VANG GIÁO HỘI VIỆT NAM
30. Linh mục Giu-se NGUYỄN BẢO LỘC, CSJB.

- Cha sở giáo xứ Quy Sơn (Kuishan) thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ của giáo phận Tân Trúc (Hsinchu).
- Làm mục vụ bệnh nhân cho bệnh viện Trường Canh (Changgeng), tp. Đào Viên.
- Ủy viên ban mục vụ giáo dân miền núi khu vực Đào Viên (Taoyuan) của giáo phận Tân Trúc.


Linh mục Giu-se Nguyễn Bảo Lộc sinh ngày 28/08/1978 là linh mục tỉnh dòng Đức Cậy (Trung Hoa) của Hội Dòng Tiểu Đệ thánh Gioan Tẩy Giả (Congregation of Saint John Baptist, viết tắt là CSJB). Sau khi tốt nghiệp triết và thần học liên tu sĩ tại tổng giáo phận Sài Gòn thì được bề trên phái đi truyền giáo tại Đài Loan, thực tập mục vụ tại giáo xứ Diền Trung, Chương Hóa (Tienchung, Changhua) tại giáo phận Đài Trung. Năm 2008 được đức giám mục Vương Dủ Vinh nguyên giáo phận Đài Trung đặt tay truyền chức linh mục tại trường trung học Viator, Đài Trung.
Sau khi chịu chức linh mục thì cha Giu-se Bảo Lộc được bài sai làm cha phó giáo xứ Thánh Thể, hạt Đào Viên (Taoyuan) thuộc giáo phận Tân Trúc (Hsinchu). Năm 2011 ngài được bài sai của giám mục Tân Trúc làm cha sở giáo xứ Quy Sơn (Kuishan) nhà thờ thánh Phê-rô và Phao-lô, hạt Đào Viên (Taoyuan) thuộc giáo phận Tân Trúc, đồng thời làm mục vụ bệnh nhân cho bệnh viện Trường Canh (Changgeng) tại Đào Viên (Taoyuan), và là ủy viên trong ban mục vụ cho giáo dân người miền núi khu vực Đào Viên của giáo phận.
Đây là sự vẽ vang cho Giáo Hội Việt Nam cách chung và cách riêng cho các linh mục tu sĩ nam nữ đang truyền giáo tại đảo quốc Đài Loan.
Xin mọi người cầu nguyện cho các nhà truyền giáo Việt Nam trên khắp thế giới.
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com