Tin Giáo Hội Việt Nam
11/09/2017 Bích Thủy
11/09/2017 Nguyễn An Qúy
11/09/2017 Người Giồng Trôm
10/09/2017 Toma Trương Văn Ân
10/09/2017 Thanh Nguyên
10/09/2017 Toma Trương Văn Ân
10/09/2017 Trần Văn Minh
09/09/2017 William Nguyễn
09/09/2017 Magarita Nguyễn Phương Lan
09/09/2017 Nguyễn Thái Ninh
09/09/2017 Trần Văn Minh
09/09/2017 Trần Mạnh Trác
09/09/2017 Trần Văn Đẩu
09/09/2017 Diệp Hải Dung
09/09/2017 Văn Minh
09/09/2017 Tôma Đỗ Lộc Sơn
08/09/2017 Liên đòan Công giáo Việt Nam
08/09/2017 VietCatholic Network
08/09/2017 Công Đặng
08/09/2017 Người Giồng Trôm
07/09/2017 Gioan Lê Quang Vinh
07/09/2017 Bùi Hữu Thư
06/09/2017 Trần Văn Cảnh
06/09/2017 Vọng Sinh
06/09/2017 LM Giuse Nguyễn Văn Thành
04/09/2017 Martinô Lê Hoàng Vũ
04/09/2017 Trần Bá Nguyệt
04/09/2017 Phương Nga
04/09/2017 Thanh Nguyên
03/09/2017 Làng Sông
03/09/2017 Người Giồng Trôm
03/09/2017 Làng Sông
02/09/2017 Giuse Trần Ngọc Huấn
01/09/2017 Người Giồng Trôm
31/08/2017 Người Giồng Trôm
31/08/2017 Vũ Đình Bình
30/08/2017 GP Phú Cường
30/08/2017 Trần Mạnh Trác
30/08/2017 Người Giồng Trôm
29/08/2017 Trần Bá Nguyệt
29/08/2017 Giáo xứ ĐMLV Miami
29/08/2017 Vũ Đình Bình
28/08/2017 Thanh Nguyên
28/08/2017 LM Peter Nguyễn Hải
27/08/2017 GP. Lạng Sơn
27/08/2017 Diệp Hải Dung
27/08/2017 Hoàng Bá Qúy
27/08/2017 Trương Trí
26/08/2017 Trần Văn Minh
26/08/2017 Gioan Lê Quang Vinh
25/08/2017 Tôma Đỗ Lộc Sơn
25/08/2017 G. Trần Đức Anh OP
25/08/2017 GP. Long Xuyên
24/08/2017 Minh Thu
24/08/2017 Gioan Lê Quang Vinh
23/08/2017 Dòng Thừa Sai Đức Tin
22/08/2017 Lê Quang Uyên
22/08/2017 LM Dominic Minh Anh
22/08/2017 Liên Hương
22/08/2017 Người Giồng Trôm
22/08/2017 Người Giồng Trôm
21/08/2017 Trần Mạnh Trác
21/08/2017 Liên đòan Công giáo Việt Nam
20/08/2017 Maria Nguyễn Hiếu
20/08/2017 Trương Trí
20/08/2017 Gioan Lê Quang Vinh
20/08/2017 Hoàng Bá Qúy
20/08/2017 Diệp Hải Dung
22/08/2017 Trần Mạnh Trác
19/08/2017 Giáo xứ Xuân Trà
18/08/2017 Giáo xứ Hội Nghiã
18/08/2017 Trần Mạnh Trác
18/08/2017 Gioan Lê Quang Vinh
18/08/2017 + Anphong Nguyễn Hữu Long
18/08/2017 Phương Nga
17/08/2017 Tôma Trương Văn Ân
17/08/2017 Lm Nguyễn Kim Long
17/08/2017 Tôma Trương Văn Ân
17/08/2017 Lm Giuse Trương Đình Hiền
18/08/2017 LM Minh Anh
16/08/2017 Toma Lộc Sơn - Lê Tân
16/08/2017 Tôma Đỗ Lộc Sơn
15/08/2017 Thái Phạm
15/08/2017 Trương Trí
15/08/2017 Nguyễn An Qúy
15/08/2017 Trần Văn Đẩu
15/08/2017 Vũ Đình Bình
15/08/2017 Trần Văn Minh
15/08/2017 Triết Giang
15/08/2017 HSSV Đại Đồng
15/08/2017 HSSV Đại Đồng
15/08/2017 Vietcatholic - Adelaide
14/08/2017 Đồng Nhân
14/08/2017 Trương Trí
14/08/2017 Nguyễn Thái Ninh
13/08/2017 Thiên Lý
13/08/2017 Diệp Hải Dung
13/08/2017 Trần Văn Minh
12/08/2017 Liên Tu Sĩ GP. Phú Cường
12/08/2017 Trương Trí
12/08/2017 Giáo xứ Bến Sắn
12/08/2017 Trần Văn Minh
11/08/2017 Hoàng Bá Qúy
11/08/2017 Lm Giuse Trương Đình Hiền
10/08/2017 Trương Trí
09/08/2017 Văn Minh
09/08/2017 Phương Nga
09/08/2017 Giuse Nguyễn Hữu Lộc
08/08/2017 Bùi Lộc
08/08/2017 GP Lạng Sơn
08/08/2017 VietCatholic Network
08/08/2017 Trương Trí
08/08/2017 Tôma Đỗ Lộc Sơn
07/08/2017 Thanh Quảng sdb
06/08/2017 GP Lạng Sơn
06/08/2017 Diệp Hải Dung
06/08/2017 Trần Bá Nguyệt
06/08/2017 Maria Thủy Tiên
06/08/2017 David Trần
06/08/2017 Thế Vinh
06/08/2017 Thế Vĩnh
05/08/2017 Người Giồng Trôm
05/08/2017 Nt. Maria Phương Trâm, OP.
05/08/2017 Diệp Hải Dung
04/08/2017 Trần Văn Minh
04/08/2017 Nguyễn Hữu Lộc
04/08/2017 Người Giồng Trôm
03/08/2017 Người Giồng Trôm
03/08/2017 Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP
02/08/2017 Lan Nguyên
01/08/2017 Người Giồng Trôm
01/08/2017 Người Giồng Trôm
01/08/2017 Giuse Nguyễn Hữu Lộc
31/07/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
31/07/2017 Vũ Đình Bình
31/07/2017 Phó tế Phạm Bá Nha
30/07/2017 VietCatholic Network
31/07/2017 Sr. Minh Du
30/07/2017 Lê Quang Uyên
29/07/2017 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
29/07/2017 Người Giồng Trôm
28/07/2017 VietCatholic Network
28/07/2017 Văn Minh
28/07/2017 Hạ Cửa Lò
27/07/2017 Người Giồng Trôm
25/07/2017 Tôma Trương Văn Ân
23/07/2017 Giuse Thẩm Nguyễn
23/07/2017 Đồng Nhân
23/07/2017 Trương Trí
23/07/2017 Xứ Bình Khánh
23/07/2017 Diệp Hải Dung
23/07/2017 Tôma Đỗ Lộc Sơn
22/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
20/07/2017 William Nguyễn
20/07/2017 Vũ Đình Bình
20/07/2017 Maria Hiếu
20/07/2017 Trương Trí
20/07/2017 Bùi Hữu Thư
19/07/2017 Dung Hoa
18/07/2017 Trương Trí
18/07/2017 Maria Thủy Tiên
18/07/2017 La Vang Houston
18/07/2017 Hoàng Trang
17/07/2017 Trần Mạnh Trác
17/07/2017 Nguyên Thanh
17/07/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
17/07/2017 William Nguyễn
16/07/2017 Văn Minh
16/07/2017 Thủy quyên
16/07/2017 Toma Trương văn Ân
15/07/2017 Giuse Nguyễn Trường Kỳ
15/07/2017 Người Giồng Trôm
15/07/2017 Tôma Trương Văn Ân
15/07/2017 Thái Phạm
14/07/2017 Trần Văn Minh
14/07/2017 Phó tế Nguyễn Hòa Phú
14/07/2017 Vũ Đình Bình
14/07/2017 Người Giồng Trôm
13/07/2017 VietCatholic Network - Phương Loan
13/07/2017 Nguyễn Hữu Lộc
12/07/2017 Trần Văn Đẩu
12/07/2017 Maria Thủy Tiên
12/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/07/2017 Vũ Đình Bình
12/07/2017 Nguyễn Hữu Lộc
12/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
11/07/2017 Khắc Thái
11/07/2017 Mai Thi
11/07/2017 Trương Trí
10/07/2017 LMTT
10/07/2017 Mary Nguyễn
10/07/2017 Maria Thủy Tiên
10/07/2017 Giuse Nguyễn Hữu Lộc
10/07/2017 William Nguyễn
10/07/2017 Maria Phương Trâm
09/07/2017 Lm. Matthew Nguyễn Đại Tài
09/07/2017 Lm Nguyễn Văn Thành
09/07/2017 William Nguyễn
08/07/2017 Toma Đỗ Lộc Sơn - Maria Phuong
08/07/2017 Người Giồng Trôm
08/07/2017 Người Giồng Trôm
08/07/2017 Mari Thuỷ Tiên
07/07/2017 Người Giồng Trôm
07/07/2017 Mary Nguyễn
06/07/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/07/2017 Lm Dom Nguyễn Đức Trung
05/07/2017 Sr. Mary Phương Trâm, OP
04/07/2017 Minh Thu
04/07/2017 Vũ Văn An
04/07/2017 Toma Trương Văn Ân
04/07/2017 Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại
03/07/2017 Mary Nguyễn
03/07/2017 Hình Lê Hải
03/07/2017 Phan Hoàng Phú Quý
03/07/2017 Người Giồng Trôm
02/07/2017 Lê Đình Thông
02/07/2017 Loch Anh Khoa và Trần thị Phúc
02/07/2017 Phan Hoàng Phú Quý
01/07/2017 Vadita Nguyen
01/07/2017 Trần Văn Đẩu
01/07/2017 Nguyễn Long Thao
01/07/2017 Minh Thu
01/07/2017 William Nguyễn
01/07/2017 Người Giồng Trôm
01/07/2017 Văn Minh
01/07/2017 Phan Hoàng Phú Quý
30/06/2017 Trần Văn Minh
30/06/2017 Người Giồng Trôm
30/06/2017 Maria Vũ Loan
30/06/2017 Mary Nguyễn
29/06/2017 Trương Trí
29/06/2017 Người Giồng Trôm
28/06/2017 Maria Nguyễn Hiếu
28/06/2017 Toma Trương Văn Ân
27/06/2017 Vadita Nguyen
27/06/2017 Gioan Lê
27/06/2017 Người Giồng Trôm
26/06/2017 Nguyễn An Quý
26/06/2017 Trần Mạnh Trác & Lê Phước
26/06/2017 Triết Giang
26/06/2017 VietCatholic Network
26/06/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
26/06/2017 Martinô Lê Hoàng Vũ
25/06/2017 William Nguyễn
25/06/2017 Người Giồng Trôm
25/06/2017 Văn Minh
25/06/2017 Trần Mạnh Trác
24/06/2017 Tu Sĩ Phaolô
24/06/2017 Martinô Lê Hoàng Vũ
24/06/2017 Văn Minh
23/06/2017 Trần Văn Minh
23/06/2017 Toma Trương Văn Ân
23/06/2017 Antôn Nguyễn Minh Dũng
23/06/2017 Tiểu Hổ
22/06/2017 Vũ Đình Bình
22/06/2017 Trần Mạnh Trác & Phạm Thái Hùng
20/06/2017 Pt Nguyễn Hòa Phú
20/06/2017 Nguyễn Vĩnh Thân
20/06/2017 Người Giồng Trôm
19/06/2017 Gx. Thuận Nghĩa
19/06/2017 Nguyễn An Quý
19/06/2017 Trần Mạnh Trác
19/06/2017 Toma Trương Văn Ân
19/06/2017 Tô Tịnh
18/06/2017 Văn Minh
18/06/2017 Martino Lê Hoàng Vũ
18/06/2017 Trần Văn Minh
19/06/2017 Trần Mạnh Trác & Phạm Thái Hùng
18/06/2017 Nguyễn Thái Ninh
18/06/2017 Giáo hạt Thanh Oai
18/06/2017 Nguyễn Phương Lan
18/06/2017 Tôma Trường Văn Ân
19/06/2017 Đồng Nhân
18/06/2017 Hội Dòng MTG Xuân Lộc
18/06/2017 Diệp Hải Dung
18/06/2017 Vinh Sơn Trần Văn Đảu
17/06/2017 Tiểu Hổ
17/06/2017 Vũ Đình Bình
17/06/2017 Trần Văn Minh
16/06/2017 Người Giồng Trôm
16/06/2017 Diệp Hải Dung
16/06/2017 Mến Thánh Giá Xuân Lộc
16/06/2017 Người Giồng Trôm
15/06/2017 Xứ Đồng Xuân
15/06/2017 Dân Cù Lao
15/06/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
14/06/2017 Vietcatholic - Adelaide
14/06/2017 Lm Nguyễn Tất Ứng
13/06/2017 Lm Anthony Trung Thánh
13/06/2017 Giuse Nguồn
13/06/2017 Khắc Thái
12/06/2017 Phan Hoàng Phú Qúy
12/06/2017 Trương Trí
12/06/2017 Trầm Hương Thơ
11/06/2017 Trần Mạnh Trác & Lê Phước
11/06/2017 Toma Đỗ lộc Sơn
11/06/2017 Phêrô Ngọc Giáo
11/06/2017 Nguyễn Văn Thơm
10/06/2017 Ban TT Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
12/06/2017 Trần Mạnh Trác & Lê Phước