Phụng Vụ - Mục Vụ
23/05/2020
Lễ Chúa Thăng Thiên A  Lm Giuse Phan Quang Trí, O.Carm
23/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/05/2020
24/05/2020
22/05/2020
Chúa Lên Trời nâng tầm cao mới  Lm. Nguyễn Xuân Trường
22/05/2020
Chúa nhật lễ Đức Chúa Giê-su lên trời  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/05/2020
Sao còn đứng nhìn trời?  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/05/2020
Phục Sinh, sứ điệp truyền giáo  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
21/05/2020
Lễ Chúa Lên Trời  Lm. Jude Siciliano, OP
21/05/2020
Biết Lắng Nghe Và Được Quyền Nói  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa -
21/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/05/2020
Xin cho chúng nên một  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
21/05/2020
Môn đệ  Lm Vũđình Tường
20/05/2020
20/05/2020
Bài giảng Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
Chúa Giêsu Kitô trở về trời  Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
20/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/05/2020
20/05/2020
Cuộc sống trở thành câu chuyện  Lm. Jos Nguyễn Hữu An
20/05/2020
Hãy truyền thông Lời Chúa  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
19/05/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 7A sau Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
19/05/2020
19/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/05/2020
16/05/2020
Yêu Mến Và Giữ Luật Chỉ Là Một  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
16/05/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/05/2020
15/05/2020
Yêu trong chân lý  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
15/05/2020
Câu Trả Lời Cho Niềm Hy Vọng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
15/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/05/2020
Yêu ở trong và mong đẹp lòng nhau  Lm. Nguyễn Xuân Trường
14/05/2020
Sứ mạng của Đấng Bảo Trợ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/05/2020
Chúa Nhật VI Phục Sinh  Lm. Jude Siciliano, OP
14/05/2020
Tập sống yêu thương như Chúa truyền  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
13/05/2020
Chia sẻ niềm vui  Lm Vũđình Tường
13/05/2020
13/05/2020
Bài giảng Chúa nhật thứ 6 Phục sinh Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
Yêu Mến và Tuân Giữ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2020
Suy niệm Chúa Nhật Tuần 6A Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
11/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2020
Ba trong một : Đường, sự Thật, sự Sống  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
09/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2020
Bước Đi Trong Sự Hiện Diện Của Ngài  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
09/05/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 PS))  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/05/2020
08/05/2020
Đường Về Cùng Cha  Nt. Maria Diệu Hiến
08/05/2020
Chúa là Đường hướng về Nhà Cha  Lm. Nguyễn Xuân Trường
08/05/2020
Sứ mạng Đấng Cứu Thế  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
08/05/2020
Trong cơn đại họa, hãy vững tin vào Chúa  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
08/05/2020
Lời Chúa ước hẹn  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
07/05/2020
Chúa Nhật V Phục Sinh  Lm. Jude Siciliano, OP
07/05/2020
06/05/2020
06/05/2020
Bài Giảng - Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/05/2020
Thanh nhàn  Lm Vũđình Tường
06/05/2020
Bài giảng Chúa Nhật 5 Phục sinh Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2020
Con Đường Giêsu  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
05/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 5A Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
05/05/2020
05/05/2020
Đây Tháng Hoa  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
04/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/05/2020
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành: Mang Lấy Mùi Chiên  Lm. Giuse Phan Quang Trí, O.Carm.
02/05/2020
Cánh Cửa Nhỏ, Con Đường Hẹp  LM. Giuse Trương Đình Hiền
04/05/2020
01/05/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 PS)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/05/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/05/2020
Nhân loại vẫn cần  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
30/04/2020
Thánh Giuse Thợ  Lm. Nguyễn Xuân Trường
30/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
30/04/2020
29/04/2020
Chúa Nhật IV Phục Sinh A  Lm. Jude Siciliano, OP
29/04/2020
Cánh Cổng  Lm Vũđình Tường
29/04/2020
Hoa Lòng Dâng Mẹ  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
29/04/2020
29/04/2020
Bài Giảng Chúa Nhật 4 Phục sinh Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
29/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
29/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/04/2020
28/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
27/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
27/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
26/04/2020
Trên đường đi.  Lm Phạm Văn Trung dich
26/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
26/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
25/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
25/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
25/04/2020
25/04/2020
Hành Trình Emmau  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghía
27/04/2020
24/04/2020
Chúa nhật 3 phục sinh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
24/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
24/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
24/04/2020
Tin Chúa Phục Sinh đời mình biến đổi  Lm. Nguyễn Xuân Trường
24/04/2020
24/04/2020
Chúa chăm lo cho mọi người no nê  Lm. Nguyễn Xuân Trường
24/04/2020
Chúa vẫn trung thành hiện diện  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
24/04/2020
Để gặp gỡ Đấng Phục Sinh  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/04/2020
23/04/2020
Mỗi tuần một đề tài: Quyền và Nghĩa vụ  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/04/2020
Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục sinh Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/04/2020
Chúa Nhật III Phục Sinh A  Lm. Jude Siciliano, OP
23/04/2020
22/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
22/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
22/04/2020
Sứ điệp của Mầu nhiệm Phục Sinh  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
22/04/2020
22/04/2020
Hãy tin, đừng nghi ngờ nữa  Lm Vũđình Tường
22/04/2020
Đường Emmaus  Lm. Jos Nguyễn Hữu An
21/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
21/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
21/04/2020
Suy niệm Chúa Nhật tuần 3A sau Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
20/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
20/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
19/04/2020
Đêm bừng sáng Ánh Phục Sinh  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
19/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
19/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/04/2020
Hành trình đức tin  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
18/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
18/04/2020
20/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
Chúa tặng máy thở cho nhân loại  Lm Nguyễn Xuân Trường
17/04/2020
Chúa nhật 2 Phục Sinh (CN Lòng Thương Xót)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.
17/04/2020
Mảnh Vụn  Lm Vũđình Tường
16/04/2020
Chúa chăm lo cho no thỏa  Lm Nguyễn Xuân Trường
16/04/2020
Chúa Nhật II Phục Sinh A  Lm. Jude Siciliano, OP
16/04/2020
Suy Niệm Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
16/04/2020
16/04/2020
Lòng Thương Xót  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
16/04/2020
Chúa đó nhưng có nhận ra không !  Lm Nguyễn Xuân Trường
15/04/2020
Mỗi tuần một đề tài: Nhân quyền cụ thể.  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/04/2020
Bài giảng Lễ Lòng Chúa Thương Xót  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
15/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2020
Chúa phục sinh lòng người thế  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
15/04/2020
14/04/2020
Biến đổi đời con, Chúa ơi  Lm Nguyễn Xuân Trường
14/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/04/2020
14/04/2020
Các vết sẹo  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
13/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2020
Maria : Các bà vượt xa các ông  Lm Nguyễn Xuân Trường
13/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/04/2020
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh  Lm Nguyễn Xuân Trường
12/04/2020
Phục Sinh Mùa Covid-19  Lm. Nguyễn Trung Tây
12/04/2020
Phục Sinh Đức Tin  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
12/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2020
Đêm Vọng Phục Sinh : Mừng Vui Lên !!!  Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
13/04/2020
11/04/2020
11/04/2020
Chúa Nhật Phục Sinh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/04/2020
Chúa Phục sinh kinh thiên động địa  Lm. Nguyễn Xuân Trường
11/04/2020
Ý nghĩa về sự Phục sinh của Đức Giêsu  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
11/04/2020
12/04/2020
10/04/2020
10/04/2020
10/04/2020
10/04/2020
Sứ điệp về ngôi mộ trống  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
09/04/2020
Thứ Sáu Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2020
09/04/2020
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh A  Lm. Jude Siciliano, OP
09/04/2020
Ngỡ ngàng Tiệc Ly thời Covid  Lm. Nguyễn Xuân Trường
09/04/2020
Ai sẽ lăn tảng đá ?  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
09/04/2020
Những cuộc Vượt qua vĩ đại  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/04/2020
Tình yêu Chúa lớn hơn tội lỗi  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
09/04/2020
Anh Em hãy yêu thương nhau  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
08/04/2020
Tam nhật Vượt qua Chúa yêu ta quá  Lm Nguyễn Xuân Trường
08/04/2020
Thứ Năm Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020
07/04/2020
Lời nguyện trong Tuần Thánh  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
07/04/2020
Thứ Tư Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2020
Cầu cho nạn nhân COVID-19  Lm Vũđình Tường
07/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/04/2020
Suy niệm Tuần Bát Nhật Phục Sinh  Lm. Giuse Trần Việt Hùng
07/04/2020
Đức Giêsu đổ mồ hôi máu  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
07/04/2020
Bạn ở đâu   Lm Vũđình Tường
07/04/2020
Gà Gáy Thức Tỉnh  Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
06/04/2020
Bài giảng thứ Sáu Tuần Thánh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/04/2020
Bài giảng thứ Năm Tuần Thánh  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/04/2020
06/04/2020
Thứ Ba Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2020
Sự tự hủy của Mẹ Thiên Chúa  Lm Raniero Cantalamessa
06/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2020
06/04/2020
Sư yên lặng của Chúa  Lm An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
05/04/2020
Thứ Hai Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/04/2020
Xin thương xót chúng con  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
04/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2020
Giảng tĩnh tâm Tuần Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/04/2020
Cuộc Hành Trình Chinh Phục Cành Thiên Tuế  LM. Giuse Trương Đình Hiền
06/04/2020
03/04/2020
Chúa giúp ta vượt qua phong ba  Lm Nguyễn Xuân Trường
03/04/2020
03/04/2020
Chúa Nhật Lễ Lá (A)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2020
Thập Tự Khổ Hình  Rose Nguyễn
02/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/04/2020
Chúa Nhật Lễ Lá A  Lm. Jude Siciliano, OP
02/04/2020
01/04/2020
Bạn chọn thái độ nào?  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
01/04/2020
31/03/2020
31/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/03/2020
30/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2020
Một không gian cư ngụ có Thiên Chúa ở cùng  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
30/03/2020
Chuyện Tình Có Hậu  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa -
30/03/2020
29/03/2020
Chúa là Đấng ban sự sống  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/03/2020
Chứng nhân của Tin Mừng sống lại  LM. Giuse Trương Đình Hiền
28/03/2020
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 5 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2020
27/03/2020
Chết ?  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
27/03/2020
27/03/2020
Chúa ban sự sống đời đời  Lm. Nguyễn Xuân Trường
27/03/2020
Mầu nhiệm sự đau khổ  Lm. Văn Minh, CSJB
27/03/2020
Làm Người Đánh Thức  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2020
Mỗi tuần một đề tài: Nhân Quyền là gì?  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/03/2020
Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
26/03/2020
26/03/2020
Chúa Nhật V Mùa Chay A  Lm. Jude Siciliano, OP
26/03/2020
26/03/2020
Chỉ có Chúa mới làm cho sống  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/03/2020
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·