Phụng Vụ - Mục Vụ
11/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2019
Màu Tím Buồn Với Người Con Thứ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/09/2019
Người Cha nhân hậu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/09/2019
Tình Yêu Trong Dáng Đứng Thập Giá  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
07/09/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 23 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2019
CN 23 C : Người môn đệ “chất lượng cao”  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
07/09/2019
Điều kiện để theo Chúa Kitô  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
07/09/2019
06/09/2019
Yêu nhiều dám liều từ bỏ  Lm Nguyễn Xuân Trường
06/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/09/2019
05/09/2019
Yêu Chúa trên mọi sự  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
05/09/2019
Để Làm Môn Đệ Chúa Yêu  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/09/2019
Thập giá là gì ?  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
04/09/2019
Mỗi tuần một Đề tài: Kỹ Thuật Số  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
04/09/2019
Bài giảng Chúa Nhật 23 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
04/09/2019
04/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh ·  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
04/09/2019
Điều kiện để đi theo Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
Từ bỏ tất cả  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
02/09/2019
02/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 22 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2019
Thêm Một Lần “Nhỏ Lại”  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
31/08/2019
CN 22C : Luận về chữ “ăn”  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
30/08/2019
30/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/08/2019
Khiêm nhường và Bác ái  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
29/08/2019
Chúa Nhật XXII Thường Niên - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
29/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/08/2019
Khiêm nhường Chúa lại nâng lên  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/08/2019
Khiêm tốn - Con đường dẫn tới sự cao cả  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
29/08/2019
29/08/2019
Bài giảng Chúa Nhật 22 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
28/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/08/2019
28/08/2019
Tôi Là Người Khiêm Tốn Nhất Trần Gian  Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
28/08/2019
Khiêm nhường  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
27/08/2019
27/08/2019
Bài học từ nước  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/08/2019
26/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 21 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
Cửa hẹp : Cửa hy sinh từ bỏ mình  Lm Nguyễn Xuân Trường
24/08/2019
23/08/2019
Hãy vào qua cửa hẹp  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
23/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2019
22/08/2019
Chúa Nhật XXI Thường Niên - C -  Lm. Jude Siciliano, OP
22/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2019
Thu mình để qua cửa hẹp Giêsu  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/08/2019
Cửa hẹp  Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
22/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
Bài giảng Chúa Nhật 21 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/08/2019
21/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/08/2019
19/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2019
18/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2019
Đi qua cửa hẹp  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
17/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 20 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2019
17/08/2019
Tính quyết liệt của Tin Mừng  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
17/08/2019
16/08/2019
Hai Cách Hiểu Câu Khó Hiểu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
16/08/2019
Lửa Cháy – Sự Thật Tỏ Bày  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/08/2019
Bùng cháy lửa tình  Lm Nguyễn Xuân Trường
16/08/2019
Nhịp cầu  Lm Vũđình Tường
15/08/2019
Chúa Nhật XX Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
15/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
14/08/2019
Mỗi tuần một Đề tài: Truyền giáo  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
14/08/2019
Bài giảng Chúa Nhật 20 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
14/08/2019
14/08/2019
Mẹ lên trời nhờ liên đới  Lm Nguyễn Xuân Trường
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời : Sự Khác Biệt  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
14/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/08/2019
Lửa Tình Yêu  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/08/2019
Ngọn lửa Tình yêu  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
14/08/2019
Mẹ Toàn Thắng  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Vầng Trăng Tuyệt Vời!  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 19 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2019
Mẹ về trời  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
11/08/2019
Chúa như… Kẻ trộm!  Lm Nguyễn Xuân Trường
10/08/2019
Lòng tín thác và sự bình an  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
10/08/2019
10/08/2019
Một suy nghĩ nhỏ nhân một biến cố lớn  L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan S.J.
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
08/08/2019
Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08/08/2019
Chúa Nhật XIX Thường Niên - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
08/08/2019
Tỉnh thức trước những thách đố mới  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
07/08/2019
Trung tín và tỉnh thức  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/08/2019
07/08/2019
Sẵn sàng  Lm Vũđình Tường
06/08/2019
06/08/2019
Bài giảng: Chúa Nhật 19 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/08/2019
06/08/2019
05/08/2019
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/08/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 18 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/08/2019
Lẽ nào lại '' Sụ Mặt Quay Lưng''  LM. Trương Đình Hiền
03/08/2019
Ba thái độ đối với tiền của  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
03/08/2019
Hãy có Chúa nơi lòng mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
03/08/2019
02/08/2019
Tham thì thâm  Lm Nguyễn Xuân Trường
02/08/2019
02/08/2019
Bài giảng: Chúa nhật 17 Quanh Năm  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/08/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/08/2019
Phù vân và giá trị đích thực  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
01/08/2019
Chúa Nhật XVIII Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
01/08/2019
01/08/2019
31/07/2019
Hạnh phúc thật  Lm Vũđình Tường
31/07/2019
Làm giàu trước mặt Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
31/07/2019
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/07/2019
Ông phú hộ và Lazarô  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Thân Cha, phận con  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
27/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 17 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/07/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 17 QN  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
27/07/2019
Kiên trì trong Cầu Nguyện – Chúa Nhật 17 QN  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
27/07/2019
26/07/2019
Cầu nguyện là cầu nối tình nghĩa  Lm Nguyễn Xuân Trường
26/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
Lời kinh đẹp nhất  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
25/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/07/2019
25/07/2019
Chúa Nhật XVII Thường Niên - C-  Lm. Jude Siciliano, OP
24/07/2019
Phút giây yên tĩnh  Lm Vũđình Tường
24/07/2019
24/07/2019
Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
23/07/2019
Lòng Thương Xót  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
23/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
Kinh Lạy Cha, đọc xuôi đọc ngược.  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/07/2019
22/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/07/2019
21/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 16 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/07/2019
Mácta mau mắn - Maria mê mẩn  Lm Nguyễn Xuân Trường
20/07/2019
19/07/2019
CN 16C : Ngồi lâu trong đầu  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/07/2019
19/07/2019
Bài Giảng Chúa Nhật 16 QN: đón tiếp Chúa  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
19/07/2019
19/07/2019
Chọn lựa  Lm Vũđình Tường
18/07/2019
Chúa Nhật XVI Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
18/07/2019
Bài giảng Chúa Nhật 16 TN C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
18/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Hai khuôn mặt của một sứ vụ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
17/07/2019
17/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/07/2019
Chọn phần tốt nhất  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 15 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/07/2019
16/07/2019
15/07/2019
14/07/2019
13/07/2019
Ngày của Chúa  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
13/07/2019
Mến Chúa - Yêu người  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
13/07/2019
Yêu thương : quy luật của muôn đời  LM. Trương Đình Hiền
13/07/2019
13/07/2019
Powerpoint - Chúa Nhật 15 QN Năm C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
13/07/2019
13/07/2019
Bài Giảng: Chúa Nhật 15 QN - Sống Lòng Nhân Hậu  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
Mácta và Maria  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/07/2019
“Hãy đi và làm như vậy”  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
11/07/2019
Tình yêu, cốt lõi của Kitô Giáo  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
11/07/2019
Chúa Nhật 15 TNC : Hãy đi và làm như vậy.  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
11/07/2019
10/07/2019
Chúa Nhật XV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
09/07/2019
Hàng Xóm  Lm Vũđình Tường
09/07/2019
Hãy đi và hãy làm như vậy  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
09/07/2019
08/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/07/2019
Yêu thương mọi người  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
07/07/2019
06/07/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 14 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/07/2019
Mang Tin Vui Với “Tấm Lòng Bà Goá”  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
06/07/2019
05/07/2019
Chúa Nhật 14 TNC: Sai hai người một  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/07/2019
Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
04/07/2019
04/07/2019
Bài giảng Chúa Nhật 14: Niềm vui được chọn  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng SDB
04/07/2019
04/07/2019
Lúa chín đầy đồng  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/07/2019
Chúa Nhật XIV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
03/07/2019
''Triều đại Thiên Chúa đã đến gần''  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/07/2019
CN 14 : Ca Nhập Lễ  Lm Phạm Đình Nhu
03/07/2019
CN 14 : Ca Hiệp Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
03/07/2019
03/07/2019
Cẩm Nang Nhà Truyền Giáo  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/07/2019
Sứ giả hoà bình  Lm Vũđình Tường
02/07/2019