Phụng Vụ - Mục Vụ
14/11/2017 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
14/11/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
14/11/2017 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
14/11/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
14/11/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/11/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/11/2017 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
11/11/2017 Lm. Vinh Sơn scj
11/11/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/11/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/11/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/11/2017 VietCatholic Network
10/11/2017 LM. Anphong Nguyên Công Minh, ofm
10/11/2017 Lm Đan Vinh
09/11/2017 Lm Jude Siciliano OP
09/11/2017 Lm Francis Lý văn Ca
09/11/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
09/11/2017 Lm. Anthony Trung Thành
08/11/2017 Lm Vũdình Tường
07/11/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/11/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
07/11/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/11/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
05/11/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
05/11/2017 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
04/11/2017 VietCatholic Network
03/11/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/11/2017 Lm Đan Vinh
02/11/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
02/11/2017 Lm Francis Lý văn Ca
02/11/2017 Lm Jude Siciliano OP
02/11/2017 Lm. Anthony Trung Thành
02/11/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/11/2017 Lm Vũdình Tường
02/11/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
01/11/2017 VietCatholic Network
01/11/2017 Lm Francis Lý văn Ca
01/11/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
31/10/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
31/10/2017 Lm Francis Lý văn Ca
31/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
31/10/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
31/10/2017 VietCatholic Network
31/10/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
31/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
31/10/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
30/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
30/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
30/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
30/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
30/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
29/10/2017 Lm. Vinh Sơn scj, Sài gòn .
28/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/10/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
28/10/2017 VietCatholic Network
27/10/2017 Lm Đan Vinh
27/10/2017 Lm Đan Vinh
27/10/2017 Lm Đan Vinh
26/10/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
26/10/2017 Lm Vũdình Tường
25/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/10/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
25/10/2017 Lm Francis Lý văn Ca
24/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
24/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
24/10/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
22/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/10/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
22/10/2017 Lm. Vinh Sơn scj,
21/10/2017 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
21/10/2017 VietCatholic Network
20/10/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
20/10/2017 Lm. Đan Vinh
20/10/2017 Lm Đan Vinh
19/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
19/10/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19/10/2017 Lm Vũdình Tường
18/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
18/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/10/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
17/10/2017 Lm Francis Lý văn Ca
17/10/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
17/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
17/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
14/10/2017 LM. Anphong Nguyễn công Minh, ofm
14/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/10/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
14/10/2017 VietCatholic Network
13/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/10/2017 Lm Vũdình Tường
13/10/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
13/10/2017 Lm Đan Vinh
12/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
12/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
12/10/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
12/10/2017 VietCatholic Network
11/10/2017 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
11/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
11/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/10/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
11/10/2017 Lm Francis Lý văn Ca
10/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/10/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
10/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/10/2017 Lm. Vinh Sơn scj
07/10/2017 VietCatholic Network
06/10/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/10/2017 Lm Đan Vinh
05/10/2017 Lm Francis Lý văn Ca
05/10/2017 Lm Jude Siciliano OP
05/10/2017 Lm. Anthony Trung Thành
05/10/2017 Lm Vũdình Tường
04/10/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
04/10/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
03/10/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03/10/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
02/10/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
02/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/10/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/10/2017 Lm Vinh Sơn, scj
30/09/2017 VietCatholic Network
29/09/2017 LM Alf. Nguyễn Công Minh
29/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
29/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
29/09/2017 Lm Đan Vinh
28/09/2017 Lm Jude Siciliano OP
28/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
28/09/2017 Lm Vũdình Tường
27/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
27/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
27/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
26/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
26/09/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
26/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
25/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/09/2017 Lm. Vinh Sơn scj
24/09/2017 Lm Vũđình Tường
23/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
23/09/2017 VietCatholic Network
22/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/09/2017 Lm Đan Vinh
22/09/2017 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
22/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/09/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
21/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
21/09/2017 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
20/09/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
20/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
19/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
19/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/09/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
19/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
16/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
16/09/2017 VietCatholic Network
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/09/2017 Lm. Đan Vinh
14/09/2017 Lm Jude Siciliano OP
13/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
13/09/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
13/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/09/2017 Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
12/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
12/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
12/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
10/09/2017 Lm. Vinh Sơn scj
09/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
09/09/2017 VietCatholic Network
09/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/09/2017 Lm Đan Vinh
07/09/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
07/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/09/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/09/2017 Lm. Anthony Trung Thành
06/09/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
06/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/09/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
05/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
05/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
04/09/2017 VietCatholic Network
04/09/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/09/2017 Lm Vinh Sơn
02/09/2017 VietCatholic Network
01/09/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
01/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/09/2017 Lm Đan Vinh
01/09/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
01/09/2017 Lm Francis Lý văn Ca
31/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
31/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
30/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
30/08/2017 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
30/08/2017 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
30/08/2017 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
30/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
29/08/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
28/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
26/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/08/2017 VietCatholic Network
26/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/08/2017 Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
24/08/2017 Lm. Đan Vinh
24/08/2017 Nguyễn Trung Tây
23/08/2017 Lm. Jude Siciliano, OP
23/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
23/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
22/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
22/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
20/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/08/2017 Lm. Vinh Sơn scj,
19/08/2017 VietCatholic Network
18/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
18/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/08/2017 Lm Đan Vinh
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
17/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
17/08/2017 Lm Vũđình Tường
16/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
15/08/2017 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
15/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/08/2017 Lm Jude Siciliano OP
14/08/2017 VietCatholic Network
13/08/2017 Lm. Vinh Sơn scj
13/08/2017 Lm. Anthony Trung Thành
13/08/2017 Lm Đan Vinh
12/08/2017 Lm. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/08/2017 VietCatholic Network
11/08/2017 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/08/2017 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/08/2017 Nguyễn Trung Tây
10/08/2017 Lm. Đan Vinh
10/08/2017 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/08/2017 Lm Jude Siciliano OP
10/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/08/2017 Lm Vũđình Tường
09/08/2017 Lm Francis Lý văn Ca
08/08/2017 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.