4. Người khiến người khác thất đức, thì chẳng qua cũng là vì những lới nói a dua.

(Thánh Senica)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info