27. Khi con bố thí cho người nghèo thì chính là bố thí cho Đức Chúa Giê-su Ki-tô.

(Thánh Albert)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info