24. Không nên vì nhân tình thế tục mà ngưng làm tất cả việc thiện.

(Thánh Masaril)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info