BÁNH HẰNG SỐNG
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia

Chính Ta là bánh ban Sự Sống, Ai đến
với Ta sẽ không hề đói...
(Ga. 6: 24 - 35)