30. Con không thể so sánh với sự thánh thiện của vua Đa-vít, con không thể so sánh với sự dũng cảm của Sam-son, con cũng không thể so sánh với sự khôn ngoan của Sa-lô-mon, vậy mà họ vẫn còn trượt chân sa ngã, còn con thì có gì để cậy dựa chứ ?

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info