8. Không muốn đứng trên đầu bất cứ người nào, nhưng chỉ muốn vinh dự vác thập giá đi theo Chúa Cứu Thế

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info