31. Sửa chữa để hoàn thiện thì thật dễ, chỉ cần làm cảm động trái tim của Đức Chúa Giê-su là đủ rồi. (Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info