28. Nếu chị muốn trở thành thánh nữ thì không khó đâu, chỉ cần có Đức Chúa Giê-su ở trong ý hướng của chị là đủ rồi. (Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info