27. Bất cứ việc gì đều có chỗ cực kỳ của nó, thiện thì có chỗ cực kỳ của thiện, ác thì có cái cực kỳ của ác, con người ta không thể đột nhiên mà đạt tới chỗ cực kỳ. (Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info