Dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Tầm Thường, những tà áo Việt Nam trong đoàn Hành Hương Jerusalem 2019 đã dâng lễ trên đồi Thánh Giá. Thánh lễ hiến tế của Đồi Golgotha với Mẹ Maria hơn hai ngàn năm xưa.

Hóa Dung