CHIM NON ĐỒNG CA
Ảnh của Lê Trị
Chim non đồng hót trên cành
Hay là gọi mẹ, tranh giành đòi ăn.
(bt)