HOA ĐỒNG TIỀN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Cũng vì chẳng nỡ rời xa
Nên đành hóa kiếp thành hoa đồng tiền
Đồng tiền đâu thể mua tiên
Đâu mua được chút nợ duyên tình này
(Trích thơ của HĐT)