THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ảnh của Diệp Hải Dung
Tự hào con cháu Tiên Rồng,
Từ nay đã sánh vai cùng năm châu.
Máu đào xưa các Thánh gieo,
Nay trổ mùa lúa dồi dào bội thu.
(Trích thơ của Vinh Sơn)