TRỜI CHIỀU NGOẠI Ô
Ảnh của Đặng Đức Cương
Nhìn hàng dây điện chiều tà
Nhớ về xóm cũ quê nhà thuở xưa.
(bt) .