TÌNH YÊU
Ảnh của Tấn Đạt
“Thiên Chúa là tình yêu,
và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa,
và Chúa ở trong người ấy”.

God is love.
Whoever lives in love
lives in God, and God in him.
(1 John 4:8 and 4:16b)