CHỐN HẰNG SỐNG
Ảnh của Tấn Đạt
Tháng 11 tưởng nhớ
và cầu nguyện cho những người qúa cố