PHÚT RIÊNG TƯ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Mặc cho thị tứ ồn ào
Tìm nơi vắng vẻ đi vào cõi riêng
Để lòng thanh thản bình yên
(tn)