GHẾ CŨ VƯỜN HOANG
Ảnh của Tấn Đạt
Mới ngày nào
trong phòng êm ái
Nay phế thải
ngoài trời với lá thu rơi
Thói đời đen bạc ai ơi.
(bt)