LÁ ĐỎ DƯỚI NẮNG THU
Ảnh của Đặng Đức Cương
Lá phong đỏ thắm bên thềm
Chớm thu mà ngỡ xuân về đâu đây .
(bt) .