Ban Giám Đốc và toàn Ban Biên Tập Vietcatholic thành kính báo tin

Thân Phụ Ông William Nguyễn
Cộng Tác Viên Ban Hình Ảnh Của Việtcatholic.
Vừa Qua Đời Tại Việt Nam

Nguyện Xin Hương Hồn Cụ Nguyễn Xuân Hòe sớm về nơi Vĩnh PhúcLM. Trần Công Nghị và toàn Ban Biên Tập