NẮNG THU BÊN HỒ
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Thiên nhiên tuân lệnh của trời
Thu về thay lá tuyệt vời tranh thu.
(nđc)