LAN DƯỚI NẮNG MAI
Ảnh của Tấn Đạt
Chơi sinh vật cảnh nhất hoa Lan
Muôn màu muôn sắc lại lâu tàn
Phong lan duyên dáng hương ngan ngát
Địa lan vương giả dáng cao sang
(KD)