RỪNG THU
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Rừng cây lá đã đổi màu
Thì ra trời đã bắt đầu vào thu.
(bt)