Đức Mẹ SẦU BI
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Cuộc đời Mẹ Maria,
Khố đau liên tiếp diễn ra với Người.
Không thể diễn tả bằng lời
Những nỗi thống khổ mà Người nặng mang.
(Trích thơ của Vinh Sơn)