TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ
Ảnh của Đặng Đức Cương
Dầu qua lũng âm u
tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, tôi vững dạ an tâm.
(Thánh vịnh 23:4)