TRÁI TIM Đức Mẹ

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Trái tim Mẹ mãi trị vì

Giữa lòng Hội Thánh cùng đi song hành

Giúp con biết sống chân thành

Yêu người mến Chúa nhân lành tình Cha

(Trích thơ của BCT)