NGUYỆN ĐƯỜNG
Ảnh của Tấn Đạt
Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện.
(Mt 21,130)