DIÊM DÚA
Ảnh của Lê Trị
Chim muông mặc áo của Trời
Lụa vàng vải gấm người đời cũng thua.
(bt)