SỐNG KHOẺ
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)
Sống vui sống khoẻ là đời thần tiên.
(bt)