THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Ảnh của Đặng Đức Cương

Đời các Ngài - Gương soi, Nhân chứng

Những Bia Vàng bền vững thiên thu

Giặt áo trong Máu Giêsu,

Đoàn người y phục trắng như tuyết ngàn.

Trước Thiên nhan dâng nhành vạn tuế,

Cầu bầu cho hậu duệ - đồng bào.

MỘT TRĂM MƯỜI BẢY NGÔI SAO

Lung linh tỏa sáng chiếu vào trời NAM.

(Trích thơ của Vinh Sơn)