NIỀM VUI GIA ĐÌNH
Ảnh của Tấn Đạt
Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly.
Therefore what God has joined together,
let no one separate
(Mark 10:9)